ساخت بناهایی با تلفیق سنت و مدرنیته

ساخت بناهایی با تلفیق سنت و مدرنیته

 

فرزاد خاطفی گفت: ما در ساخت بناها سعی کرده ایم که دو عنصر سنت و مدرنیته را با هم تلفیق کنیم و و محیط صمیی و مدرنی را در کنار هم ایجاد کنیم. مدیر گروه C.I.C در مورد ویژگی خاص گروه ساختمانی خود گفت:  عمده فعالیت ما، ساخت بناهای مسکونی است که دو عنصر را در کار خود تلفیق کرده ایم و آن مدرنیته و سنتی است که با دو عنوان مدرن و صمیمی در مجموعه از آن یاد می شود. تعاریفی که برای ساختمان های هوشمند و فوق هوشمند، در نظر گرفته اند، سناریوهای هوشمندسازی این مجموعه دانش داخلی و نیرو داخلی طراحی و اجرا می شود و هیچ نمونه قابل رقابت داخلی ندارد.

فــرزاد خاطــفی در مــورد شرایــط موجــود آپارتمــان نشینی در دنیــای امــروز توضیــح داد: موضوع دیگری که بســیار برای ما اهمیت دارد ایــن اســت کــه مــا در دنیــای امــروز ملــزم شــده ایم کــه در آپارتمــان زنــدگی کنیــم، امــا نکتــه ای کــه آپارتمان هــا دارنــد ایــن اســت کــه بــا وجــود ایــن کــه خانواده هــا بــه لحــاظ جغرافیــایی بــه هــم نزدیک شده اند، این امر باعث به وجود آمدن مســائلی شــده اســت کــه دنیــای آپارتمــان نشــینی را دچــار مشکلات همســایگی و همجــواری کــرده؛ به طوری که شما از کلیه امکانات در زمان های مختلــف هماننــد ملــک ویــلای قــادر به اســتفاده نیستید. ما این مسائل را به صورت تجربه های عمــلی بــررسی می کنیــم تــا راه حلهای این مســائل را پیدا کنیم. وی ادامــه داد: بعــد از بررسی هــا، بــرای حــل ایــن مشــکل بــه دو گزینــه مــدرن و صمیــمی رســیدیم.  گزینــه مــدرن در ســاختمان ســازی را بدین جهت استفاده می کنیم که تکنولوژی روز بــه مــا  ابــزار می دهــد کــه بتوانیــم فضــای راحــتی افــراد را در عــین حــال کــه بــه هم نزدیک هســتند یــا در هــم تلفیــق شــده انــد، جــدا کنیــم؛ از طــرفی در عین صمیمیــت، افــراد بــه دنبال حفظ حریم شــخصی خــود هســتند. هــدف مــا ایــن اســت کــه این حریمها را در ساختمانها ایجاد کنیم . سنت و مدرنیته

خاطفی افزود: ســاکنین  فضاییی را تجربــه می کننــد کــه زمان پدرهــا و مادرها در خانه هــای مســکونی- ویلایی تجربــه می کردنــد. از مدرنیتــه استفاده کرده ایم که هر فردی در فضای زندگی خــود علاوه بــر ایــن کــه حریــم خــود را داشــته باشــد بــه حریــم دیگــری وارد نشــود.  مزاحمتهــا در ســاختمان براســاس نقــص تکنولــوژی ایجــاد شــده اند ماننــد صــدا، حــرارت و اســتفاده از مشاعات مشترک اســت که  بحث اســتفاده از  مشــاعات مشترک را کاملاْ هوشــمند کرده ایم و همــه چیز محاسـباتی اســت و ســلیقه شــخصی در آن دخالت نــدارد. ســاختمانها تــا ۹۳ دســیبل عایــق صــدا دارنــد و ایــن باعــث می شــود حریــم دیگــران حفــظ شــود. یـکی دیگــر از مشــکات موجــود در مشــاعات اســتفاده از انــرژی اســت کــه بــرای رفــع آن بهینــه ســازی حــرارت را هــم مدنظر قرار داده ایم. سنت و مدرنیته

مدیــر گــروه ســاختمانی C.I.C در مــورد هزینه هـای مــازاد اجــرای ایــن طرحهــا بیــان کــرد : واقعیــت ایــن اســت کــه اســتفاده از ایــن امکانات بــه صــورت کلی در ســاختمان ها هیــچ هزینــه مازادی ندارد. هزینه مازاد زمانی ایجاد می شــود که طرح عملی نباشــد. یک نمونه ای که در این زمینــه می تــوان مثــال زد مــدل دیــوار چینی اســت که در ایران تولید می شود و همین ویژگی را دارد و ایــن دیــوار چینی ، حــدود ۵۱ درصــد از دیــوار چینی فعلی گرانتر است، اما سازه ما را ۷ درصد ســبک می کند. اگر بتوانیم به صورت علمی در سازه این هم پوشانی را در نظر بگیریم این دیوار چینی مجانی در  می آید. وی در مــورد طرح هــای حمایتی از ایــن طــرح گفــت: مباحــث ۹،۱۱،۱۹ در حمایــت از ایــن طــرح وجــود دارد، ولی بــر روی کیفیــت اجرا است و استقبال که از این موضوع می شود. خاطــفی در مــورد کاهــش هزینه هــای ســاختمان ســازی عنــوان کــرد: زمــان خریــد محصــول، فــارغ از ایــرانی یــا خــارجی بــودن آن، همــه مــا بــر ایــن عقیــده ایــم کــه محصــولی کــه کیفیــت خــوب دارد قیمتــش بالاتــر اســت، امــا استراتژی در ســاختمان ســازی پایین آوردن هزینه هاســت. ایــن پایین آوردن هزینه هــا در کل دنیــا مطــرح اســت امــا نــه از طریــق پایین آوردن کیفیــت؛ بلکــه از طریــق علــم، محاســبات و تکنولوژی. سنت و مدرنیته

 

تلفیق معماری سنتی و مدرن

 

وی در مــورد فرهنــگ مصرف محصولات داخــلی در کشــور اظهــار کــرد: متاســفانه بــه تولیدکننــده داخــلی فضای کافی، حمایتی و رقابتی داده نمی شود و در کنار آن هم فرهنگ مــردم در داخــل کشــور دارای ایــراد اســت. مــردم وقتی قصــد خریــد محصــول داخــلی را دارنــد و می بیننــد قیمــت آن بالاســت ترجیــح می دهنــد جنــس خــارجی را بخرنــد. ممکــن اســت ایــن محصــول متعلــق بــه ترکیــه یــا چین باشــد کــه هــردوی آنهــا یــک صنعــت نوپــا هســتند. این مشــکل فرهنــیگ بایــد در اســناد بالادســیت دیــده شود نه از طرف من سازنده . خاطفی ادامه داد: وقتی در شهرداری سود ســاخت در خطــوط ریــلی، آمــوزش و پــرورش و … لحاظ شده است، این ها هزینه سربار تولید است و به جای اینکه هزینه را صرف ساختمان کنیــم کــه تعهــد شــهری در آن مطــرح باشــد، مجبوریم حداقل ها را در نظر بگیریم. ماجــرای ایجــاد فرهنــگ، چرخــه خریــد و فــروش از طریــق اســناد بــالا دستی قابــل اصــلاح اســت. مــا بســیار ضعــف قوانـین حمایـتی از بخــش محصــولات دانــش بنیــان یــا پیشرو در تکنولــوژی را داریــم. وی افــزود: هوشمندســازی ســاختمان کــه در مبحــث ۱۹ در ایــن دو بخــش حــرف جهــانی بــرای زدن داریــم. سنت و مدرنیته

در شرکت مــا میانگین ســن بــه ۳۵ ســال نــمی رسد. مــا مــدلی از هوشمندســازی ســاختمان را جلو می بریم که ایــن مــدل در دنیــا وجــود نــدارد و بــا یــک پنجــم قیمت اجرا می شود. متاسفانه کسی نمی پرسد کــه هوشمندســازی چــه کاری بــرای مــا انجــام می دهــد و فقــط کشــور ســازنده را می پرســند و اگــر خارج بود آن را خریداری می کنند . ایــن فعــال صنعتی در زمینــه طرح هــای حمایتی از طرحهــای دانــش بنیــان گفــت: مهــم تریــن موضــوعی کــه در نظــر گرفتــه نــمی شــود، مباحــث اقتصــادی اســت کــه تمــام چرخ هــا را می چرخانــد. در هــر مســاله ای کــه می خواهیــم پیشرو باشــیم ابتــدا بایــد تجــاری و بازرگانی بودن آن در نظــر گرفتــه شــود و وقتی مباحــث دانــش بنیانی نتواننــد خــود را ارائه دهنــد، عملا پیشرفت حاصــل نــمی شــود. اگــر در اســناد بــالا دستی آنهــا را لحــاظ و الــزام بــه اســتفاده کنیــم، کیفیت بالا می رود و عادی می شود و این روند تبدیل به فرهنگ می شود. وی بــا گریــزی بــه کشــور ترکیــه ادامــه داد  : مــا در ترکیــه شــاهد ۲۰ســال تفــاوت محصــول هســتیم. مــواد اولیــه و نیروی انســانی در ایــران و ترکیــه یــکی اســت، آن چیزی کــه در ترکیــه اتفــاق افتــاده حمایتی اســت کــه دولــت از مراکــز دانــش بنیــان کــرده اســت و تمــام برجهــا را ملــزم بــه اســتفاده از محصــولات دانــش بنیــان داخــلی شــده انــد. دولــت زمــانی کــه می بینــد کیفیت بــالای محصــولی بــا قیمیت بالاتر در داخل تولید می شــود سـعی می کنــد کــه بــا کاهــش قیمــت در بخشهای دیگر تولیدکننده را حمایت کند.

متاســفانه شــهرداری، بیمــه، تامین اجتماعی و… طلبکاران تولیدکننده هستند. مدیــر گــروه ســاختمانی C.I.C فضای کســب و کار داخلی را  ایــن گونــه بیــان کــرد: فضای اقتصــادی عملی در این  دیگــر کشــورها وجــود دارد. مــا بــا وجــود داشتن فضای فناورانه و هم  نری وی انسانی ماهر  هنوز نتوانســته ایــم جایــگاه خــود را بــه دســت آوریــم؛ زیــرا تولیــد بــه لحــاظ ســیاسی تحــت تاثیر اســت و تمــام رخدادهــای ایــران رنــگ و بــوی ســیاسی دارنــد. کشــورهای اطــراف مــا بهترین جــا بــرای کارهــای عمــرانی اســت ولی روابــط دیپلماتیــک است که می تواند حامی تولید کننده باشد. خاطـفی مشــکل عمــده ایــن صنعت را نبود چشــم انــداز روشــن بــرای برنامــه ریزی هــای آتی دانســت و توضیــح داد: بزرگترین مشــکل مــا نبود امکان برنامه ریزی دراز مدت اســت. برای کوچــک تریــن پروژه هایمــان کــه از ۲۴ مــاه تــا ۴۸ مــاه اســت نــمی توانیــم بــر روی قیمــت ملــک حســاب کنیــم و محاســبات مــا اتفاق نمی افتــد .

انــرژی مــا بــه جــای اینکــه صرف پیشرفت کارمان شــود، صرف ایــن می شــود کــه پیمانکارهــا را سر تعهــد خــود نگــه داریــم.  پیمانــکاران هــم کــه به مــا وابســته انــد، در ایــن تحــول به واســطه تعیین قیمــت ثابــت خدمــات در قــرارداد و نوســانات بازار خرد می شوند. وی در پایان در مورد ســازه های مقاوم در زلزلــه در کشــور گفــت: مباحــث زلزلــه در ایــران خوشــبختانه از طــرف نظــام مهنــدسی خیــلی خــوب پیگــری می شــود و  ناظریــن بــه خــوبی نظــارت می کننــد و قوانین موجــود کافی اســت . امــا مســاله بعــدی موضــوع کیفیــت اجــرای ایــن قوانـین اســت. نمونه های خــوب در ایــن زمینــه در مناطــق دو و پنــج داریــم. ایــن تکنولــوژی از آلمان به ترکیه منتقل شــده و توانســتیم توســط تیم ایرانی آن را اجرا کنیم . ســازنده های مــا عقیــده دارنــد کــه سیســتم سنتی ۳۰ درصد ارزانتر از سازه های جدید تمام می شــودکه بــاور در اجراهــای علــمی و فنی عــدد واقعی نمی باشد وهمچنین هیــچ کـسی بــه ایــن توجــه نــمی کنــد کــه ســاختمان بــه جــای عمر ۳۰ ســاله، ۹۵ ســال عمــر مفیــد در حــال دوم بــرای ساختمان خواهیم  داشت.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد

اتوماسیون اداری