سنگ اندازی کارخانه های فولادی، پروفیل را گران کرد

سنگ اندازی کارخانه های فولادی پروفیل را گران کرد

کاوه گفـت: کارخانه هـای فـوالدی بـا تامین نکـردن مـواد اولیـه تولیدکنندگان ورق فولادی بازار پروفیـل را تحـت تاثیر قـرار داده و موجـب گرانی پروفیل شدند.

کاوه دربـاره افزایش قیمـت پروفیل اظهـار کـرد: تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل بـا کمبـود مـواد اولیـه مواجـه هسـتند و تولیدکننـدگان ورق فولادی نمی توانند ورق مورد نیاز آن ها را تامین نمایند. دبیر سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل افـزود: در کشـور سـه کارخانـه تولیـد کننـده ورق فولادی وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد دو کارخانـه بـرای اسـلب از سـوی کارخانه های فولاد هستند. اما به دلیل تامین نشـدن مـواد اولیـه تولید یکی از این کارخانه ها متوقف شده است. وی بـا بیـان اینکـه کارخانه هـای تولیـد کننـده اسلب نیاز کارخانه های تولید ورق را تامین نمی کنند گفـت: ایـن کارخانه هـا اعلام کردنـد یـا اسلب تولیـد خود را صادر و یا فقط در استان خود عرضه می کنند.

کاوه گفت تامین  فـوری و سـریــع اسـلب موردنیـاز ی تولیدکننـدگان ورق فولادی را بـه عنـوان درخواسـت تولیدکننـدگان پروفیـل اعلام کـرد و گفـت: تحقـق این درخواسـت ضمـن ایجـاد رقابـت باعـث کاهـش قیمت هم می شود. دبیر سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل تاکیـد کـرد: در کشـور ۹ میلیـون تـن شـمش و بلیـت تولیـد می شود، بنابرایـن چـرا کارخانه هـای داخلی بایـد مواد اولیه با مشکل مواجه باشند؟ وی با انتقاد از معاون معدنی وزیر صمت گفت: معاون وزیر صمت به جای دخالت در وظایف بانک مرکزی بهتر است در تامین زنجیره فولاد که وظیفه و تخصص اوست، دخالت کند. کاوه بـا بیـان اینکـه ایـن موضـوع صددرصـد بـر قیمـت تاثیر گذاشـته اسـت، افـزود: زمانی که کارخانه هـای فولادی بـه تولیدکننـدگان ورق مـواد اولیه ندهند، کاهش تولید و تعطیلی آنها را موجب می شوند و بـه تبـع ایـن امـر قیمـت افزایـش یافتـه و ضریب اشتغال در این صنایع کاهش می یابد. دبیر سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل بـا بیـان اینکـه حـدود یـک مـاه گذشته بین ۱۵ تـا ۲۰ درصد قیمـت ورق و پروفیـل افزایـش یافتـه اسـت، گفت: افزایش قیمت موجب کاهش فروش و کاهش سرمایه در گـردش واحد هـای تولیـدی می شود و ایـن موضوع قطعا روی تولید تاثیر می گذارد.

 

سنگ اندازی کارخانه های فولادی، پروفیل را گران کردمنبع: روزنامه عصر اقتصاد

اتوماسیون اداری